Inrichtingsplan Oude Spoorweg

Inrichting Oude Spoorwegverbinding

De oude spoorwegverbinding tussen het station van De Pinte en Gent loopt centraal door het Parkbos. De herinrichting van deze as als langzame verkeersas is een van de sleutelprojecten voor de groenpool. Ze vormt de recreatieve hoofdas waarop wandel- , ruiter- en fietspaden zullen aansluiten. Door deze verbinding krijgen de bewoners van Gent ook een veilige en rechtstreekse toegang tot het Parkbos. Omgekeerd biedt de langzame as mogelijkheden voor school- en werkverkeer vanuit het zuiden van Gent richting de stad.

De inrichting van de Oude Spoorwegverbinding maakt deel uit van een landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij. Een belangrijk aandeel van de werken wordt gefinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij (70%). De lokale besturen (De Pinte en Gent) staan in voor de restfinanciering (30%). De provincie Oost-Vlaanderen draagt de kosten voor de aanleg van het fietspad in het kader van de inrichting van Lange Afstandsfietspaden (LAF).

Maatregelen

De Vlaamse Landmaatschappij maakte een inrichtingsplan op voor het gedeelte van de Oude Spoorweg tussen het station van De Pinte en de E40.

Over de volledige lengte van de oude spoorwegbedding worden inrichtingsmaatregelen voorzien, die ervoor moeten zorgen dat er een volwaardige recreatieve as tot stand komt. De oude spoorwegbedding wordt de hoofdroute voor zowel functioneel als recreatief wandel-, fiets- en ruiterverkeer. Naast het oplossen van een aantal knelpunten worden verschillende recreatieve maatregelen voorgesteld, gekoppeld aan maatregelen in functie van natuur en landschap.

Er wordt een gescheiden fiets- en voetgangerspad aangelegd en voor de ruiters komt er een zandpad. De ruiterroutes in het Parkbos worden hierop aangesloten.

Om de recreant wegwijs te maken en het nodige comfort aan te bieden, komen er infoborden, wegwijzers (ter indicatie van het fiets-, wandel- en ruitertracé) en infrastructuur (zitbanken, infoborden, signalisatie, e.d.). Alles wordt uitgewerkt in de huisstijl van het Parkbos.

Op een drietal plaatsen langs de spoorweg wordt voor de recreanten een rust- en oriëntatiepunt ingericht met zitbanken en infopanelen: ter hoogte van de manège aan de Klossestraat en ter hoogte van het natuurgebied van Rijvissche.

Er is ook aandacht voor natuur en landschap: hoogstambomen worden aangeplant en de bermen worden heringericht. De resterende dubbele rij populieren op de oude bedding verdwijnt, om plaats te maken voor de nieuwe aanplant van dreefbomen.

Ten slotte wordt de knooppunten ter hoogte van de Klossestraat en de Rijvisschestraat de verkeersveiligheid verbeterd.

Realisatie

De werken verlopen in 3 fasen. In een eerste fase wordt het gedeelte tussen het station van De Pinte en de Rijvisschestraat in Gent aangelegd (met uitzondering van de Oude Gentweg). In een tweede fase wordt de Oude Gentweg heringericht. Deze herinrichting loopt samen met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. In een derde fase wordt het gedeelte tussen de Rijvisschestraat en de E40 aangelegd. Deze werken zullen gelijktijdig lopen met de realisatie van 2 bruggen over de E40 en de Ringvaart/R4.

De werken in fase 1 zullen vermoedelijk starten in juni 2013.

 

 

Meer weten?: klik hier.    

 Toegankelijkheid


art_05_situeringskaart_OudeSpoorweg.jpg

Situering Oude Spoorweg