Alles in gereedheid om aan te planten

Een overheidsopdracht voor aanplantingen
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een overheidsopdracht met een aannemer afgesloten om in de periode 2009 – 2011 in de boskernen van het Parkbos – Grand Noble (De Pinte), Scheldevelde (De Pinte), De Ghellinck (Gent) en het bufferbos langs de E17 - tot 50 hectare bos en 6 hectare bosrand en houtkanten aan te planten. Deze overeenkomst laat toe om, van zodra het ANB in deze periode nieuwe gronden (minstens 5 ha groot) verwerft, ze in het eerstvolgend plantseizoen (15 november – 15 maart) te bebossen.
Het plantsoen voor deze aanplantingen moet voldoen aan welomschreven criteria. Zo moeten de aangeplante bomen en struiken levenskrachtig en van erkende of aanbevolen herkomst (‘bomen van hier’) zijn. Bij bebossing zijn de voornaamste geselecteerde boomsoorten zomereik, gewone es, zwarte els, bijgemengd met gewone lijsterbes, boskers, grauwe abeel en beuk. De aangeplante bosranden bestaan uit eenstijlige meidoorn, gewone lijsterbes, sporkehout, hazelaar, hondsroos en gladde iep.

 

Aanplantingen houden rekening met ecologie en recreatie
Bij de aanplantingen wordt meteen rekening gehouden met open plekken en lichtrijke dreven (ecologische corridors) in het bos. Open plekken en dreven krijgen meer zonlicht, waardoor ook andere planten dan typische bosplanten de kans krijgen om te groeien. Deze aanpak garandeert het voorkomen van meer verschillende soorten (biodiversiteit) in het Parkbos. Uiteraard wordt bij de aanplanting ook rekening gehouden met het later aan te leggen recreatief netwerk van paden voor verschillende doelgroepen.

 

Een brede en vloeiende overgang tussen bos en bewoning
Bij aanplantingen grenzend aan bewoning zorgt een brede mantel-zoom (20 – 30 meter) voor een vloeiende overgang tussen het bos en de huizen. Zo loopt het bos geleidelijk over in een struiklaag (mantel) die verderop in een lage vegetatie met kruiden en grassen overgaat. Zo besteden de aanplantingen ook de nodige aandacht aan veiligheid (risico op omvallende bomen, …) en hinder door slagschaduw.De aanplantingen verlopen telkens onder leiding en toezicht van het ANB.